Cassatie (civiel-, handels- en sociaalrechtelijk) | Bellaw.be
Expertises

Cassatie (civiel-, handels- en sociaalrechtelijk)

Een procedure voor het Hof van Cassatie verschilt op veel vlakken van een rechtspleging ten gronde. De bevoegdheid van het Hof van Cassatie is immers beperkt: het Hof kan zich enkel uitspreken over de wettigheid van een rechterlijke uitspraak. De feiten worden niet opnieuw onderzocht. Enkel wanneer het aangevochten vonnis of arrest onwettig is, zal het Hof van Cassatie het vernietigen en de zaak verwijzen naar een andere rechter.

Wie cassatieberoep aantekent, moet nauwkeurig aangeven welke wettelijke bepalingen geschonden zijn. Behalve in strafzaken werpt het Hof van Cassatie niet ambtshalve onwettigheden op. Mede daarom wordt eerst een cassatieadvies uitgebracht. Daarin wordt de uitspraak grondig geanalyseerd en wordt nagegaan of op ontvankelijke wijze een cassatiemiddel kan worden aangevoerd.

De verwerende partij in een cassatieprocedure kan de aangevoerde middelen weerleggen in een memorie van antwoord. Ook daarvoor is de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie vereist.

Ziet u zich geconfronteerd met een negatieve uitspraak die in aanmerking komt voor cassatieberoep of met een cassatievoorziening die is gericht tegen een vonnis of arrest dat voor u gunstig is? In beide gevallen zetten wij onze expertise graag in om uw belangen te behartigen.