Expertises | Bellaw
Soconsult 2 45 high

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht heeft in essentie betrekking op arbeidsverhoudingen in dienstverband. Het telt talrijke onderdelen, die de individuele en collectieve relaties tussen werkgever en werknemer regelen.

Met alle aspecten daarvan zijn wij vertrouwd: individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, loon en aanvullende voordelen, arbeidstijdregeling, feestdagen, jaarlijkse vakantie, welzijn op het werk, overlegorganen, herstructureringen, discriminatie, taalgebruik enz. Met betrekking tot elk daarvan kunnen wij informatie, advies, bijstand en vertegenwoordiging bieden.

Socialezekerheidsrecht

Alles wat betrekking heeft op de toepasselijkheid van de socialezekerheidsregelingen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, behoort tot onze corebusiness. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor RSZ-bijdragen of socialezekerheidsbijdragen voor zelfstandigen, evenals voor alle mogelijke bijzondere bijdragen, al dan niet solidariteitsbijdragen genoemd. Wij geven u adviezen, voeren voor u onderhandelingen, dienen verzoeken tot vermindering van bijdrageopslagen en interest in en vertegenwoordigen u bij geschillen.

Maar anders dan veel andere kantoren gespecialiseerd in sociaal recht, kunnen wij u ook van dienst zijn bij problemen of geschillen over ziektekostenvergoedingen, gezinsbijslagen, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen en pensioenen.

Cassatie

Tegen in laatste aanleg, d.i. doorgaans in graad van beroep, uitgesproken vonnissen en arresten kan in de meeste gevallen nog een cassatieberoep worden overwogen. Cassatieberoep leidt er niet toe dat de zaak nog eens volledig wordt overgedaan, maar enkel dat het Hof van Cassatie onderzoekt of de rechter de wet correct heeft toegepast. Anders dan vaak wordt beweerd, heeft dat cassatietoezicht niet enkel betrekking op procedure-aspecten, maar ook op de juiste interpretatie en toepassing van de wet. Alleen de feiten worden niet opnieuw onderzocht.

Cassatieberoep is een uitzonderlijk rechtsmiddel en een zeer technische aangelegenheid. Daarom kan het in andere dan strafrechtelijke en fiscale aangelegenheden enkel worden ingeleid door een gespecialiseerde advocaat, die lid is van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie. Die brengt in eerste instantie een advies uit over de mogelijkheid van een cassatieberoep en de slaagkansen daarvan. In de regel wordt enkel op basis van een positief advies tot cassatieberoep beslist.

Slaagt het cassatieberoep, dan vernietigt het Hof van Cassatie het bestreden vonnis of arrest en verzendt het de zaak in de regel naar een andere rechtsinstantie van hetzelfde niveau als die waarvan de beslissing werd ongedaan gemaakt.

Aan ons kantoor is een van de twintig advocaten bij het Hof van Cassatie verbonden: Willy van Eeckhoutte, die met een team van in cassatiezaken gespecialiseerde advocaten u kan voorlichten en bijstaan in de hierboven aangegeven zin. Zij doen dat zowel in sociaalrechtelijke als in civiel- of commercieelrechtelijke zaken.Ambtenarenrecht

Of het nu gaat om statutair benoemde dan wel contractueel aangeworven personeelsleden, wij staan klaar om besturen of ambtenaren van advies te dienen over en bij te staan in aangelegenheden zoals rechtspositie, geldelijk statuut, loopbaan, welzijn op het werk, ontslag, pensioen.

Inge Derde en Alexander De Becker beschikken beiden over een bijzondere expertise over alles wat tucht betreft, inzonderheid bij lokale besturen.

Sociaal strafrecht

Veel meer dan vroeger wordt in arbeids- of socialezekerheidsrechtelijke aangelegenheden repressief opgetreden. Dat gaat van occasionele of gerichte controles van inspectiediensten, over het geven van waarschuwingen of het voorstellen van een minnelijke schikking tot het opleggen van een administratieve geldboete of een vervolging voor de correctionele rechtbank.

In al die stadia kunnen wij u helpen: bijstand bij verhoor, contacten met de sociale inspectiediensten of het arbeidsauditoraat, verdediging bij de federale overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg als die zich voorneemt een geldboete op te leggen en vanzelfsprekend ook alles wat bij een strafrechtelijke vervolging komt te kijken.

Sportrecht

Zowel de arbeids- als de socialezekerheidsrechtelijke aspecten van alles wat met sport te maken heeft, behoren tot de voorkeurmateries van enkele van onze advocaten. Zij

  • onderzoeken de contracten en clausules van sportbeoefenaars, of stellen ze op
  • informeren en adviseren over de rechten en verplichtingen en de socialezekerheidspositie van trainers, sportbeoefenaars en clubmedewerkers
  • begeleiden u bij geschillen daarover en vertegenwoordigen u in eventuele procedures.

Adviezen in complexe sociaalrechtelijke aangelegenheden

Willy van Eeckhoutte, emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en advocaat bij het Hof van Cassatie, doet niets liever dan ingewikkelde sociaalrechtelijke problemen onderzoeken, daarover adviseren en antwoorden en oplossingen uitwerken.

Zijn ervaring van 45 jaar academische én balieactiviteiten garanderen een degelijke studie en klare en bruikbare resultaten daarvan. Een team van jonge topjuristen staat hem daarin bij en zorgt voor de toegevoegde waarde van een onbevangen en frisse kijk.

Wetgevingsinterpretatie en -evolutie

Op ons kantoor worden het Belgisch Staatsblad en de sociaalrechtelijke tijdschriften dagelijks doorgenomen door het gespecialiseerde team van Ann Taghon en Ester Van Oostveldt. Nieuwe publicaties vullen permanent onze rijkgevulde bibliotheek aan. Met behulp van onze digitale instrumenten kunnen wij al die informatie en documentatie onderling toetsen en beheersen.

Die knowhow, ervaring en infrastructuur bieden ons de mogelijkheid snel in te spelen op nieuwe wetgeving en evoluties in de rechtspraak. Wij kunnen u daarover dan ook perfect informeren en die informatie aanvullen met onze eigen inzichten.