Concurrentie in arbeidsverhoudingen | Bellaw.be
Expertises

Concurrentie in arbeidsverhoudingen

De grenzen waarbinnen een werknemer zijn actuele of gewezen werkgever concurrrentie mag aandoen, worden bepaald door de wet en eventuele contractuele afspraken.

De wettelijke bepalingen en de rechtspraak over concurrentiële verhoudingen tussen werkgever en werknemer kennen wij natuurlijk. Sluitende en afdwingbare bepalingen daaromtrent kunnen wij voor u ontwerpen. Bestaande concurrentieclausules kunnen wij op hun geldigheid en draagwijdte interpreteren en de gevolgen van schending daarvan beoordelen.

Wie een concurrentieconflict heeft, kunnen wij bijstaan door passende interventies of procedures.

Gerelateerde advocaten