Algemene voorwaarden | Bellaw

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Het advocatenkantoor "Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse" is een maatschap naar Belgisch recht en is gevestigd te 9051 Gent, aan de Drie Koningenstraat 3. De maatschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0525.772.266. De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent. Inge Derde is eveneens lid van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel. Willy van Eeckhoutte is lid van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie.

Samen met de advocatenkantoren Taquet (Brussel) en Clesse (Luik) maakt de maatschap deel uit van de Belgische advocatenassociatie "Bellaw".

Bij elk professioneel beroep dat een cliënt (hieronder: u) doet op het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse (hieronder: wij) gelden tussen de partijen de volgende regels. Voor cassatie-adviezen en -procedures primeren de afspraken die worden gemaakt bij het aanvaarden van het dossier in de mate dat zij afwijken van deze algemene voorwaarden.

1. Beroepsregels

Op al onze advocaten zijn de deontologische regels van toepassing van de Orde van Vlaamse Balies, vastgelegd in de Codex Deontologie voor Advocaten, waarvan de tekst hier te vinden is.

2. Wederzijdse informatieplicht

Het is uw verplichting als cliënt van bij de aanvang van de overeenkomst alle informatie te verstrekken die vereist is om een optimale dienstverlening mogelijk te maken. Alleen dan en enkel op basis daarvan kunnen wij u bijstaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie.

Wij van onze kant informeren u van bij de eerste contactname of in ieder geval zo spoedig mogelijk over

- de honoraria en kosten verbonden aan onze tussenkomst,

- het doel dat wij met onze tussenkomst nastreven en de kansen dat geheel of gedeeltelijk te bereiken,

- de risico’s en gevaren die kunnen verbonden zijn aan bepaalde stappen die wij voor u zetten, in het bijzonder het risico dat aan elke procedure verbonden is, onder meer op het vlak van de gerechtskosten waartoe u bij verlies zou kunnen worden veroordeeld.

Bovendien houden wij u op de hoogte van de stappen die wij zetten, de reacties die wij ontvangen en, bij een procedure, de verschillende stadia daarvan, de procedurestukken die worden uitgewisseld, de gerechtelijke uitspraken en de verhaalsmogelijkheden daartegen.

3. Beroep op derden

U gaat ermee akkoord dat wij voor specifieke opdrachten die nodig zijn voor een optimale behartiging van uw belangen een beroep doen op gerechtsdeurwaarders en vertalers en u daarvoor kosten aanrekenen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de handelingen van deze derden.

4. Ereloon en kosten

4.1. Bij de aanvang van onze opdracht ontvangt u een overzicht van de honoraria- en kostentarieven die wij voor de behartiging van uw belangen zullen hanteren.

Alle vermelde bedragen zijn te vermeerderen met het toepasselijke btw-percentage, dat momenteel 21 % bedraagt.

4.2. Wij streven ernaar de uitvoering van de verschillende taken in uw zaak toe te vertrouwen aan de advocaat die daarvoor het meest geschikt is, zodat de honoraria die wij u aanrekenen zoveel mogelijk in verhouding staan met de aard van de prestaties, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft.

4.3. Eveneens streven wij naar een maximale kostenbeheersing in elk dossier.

De kosten worden ook mee door u bepaald, in die zin dat wij antwoorden op telefonische oproepen, e-mails of brieven en consultaties altijd moeten aanrekenen.

4.4. Om u optimaal te informeren over de evolutie van de kosten en honoraria streven wij ernaar bij langlopende opdrachten periodieke tussenafrekeningen op te stellen.

4.5. Wij behouden ons het recht voor om vóór of bij de aanvang of in de loop van onze werkzaamheden een voorschot te vragen en pas onze werkzaamheden aan te vatten of voort te zetten na de betaling ervan. Hetzelfde geldt ingeval van niet-betaling van tussenafrekeningen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de opschorting van onze werkzaamheden waartoe wij in dat geval zouden overgaan.

4.6. Bij honoraria- en kostengeschillen streven wij in eerste instantie een minnelijke regeling na. Lukt dat niet, dan stellen wij arbitrage voor, met toepassing van de arbitrageregels van de balie Gent, die hier te vinden zijn.

5. Derdengelden

Wij vragen aan derden dat zij de bedragen die zij aan u verschuldigd zijn met betrekking tot een zaak waarin wij optreden, storten op onze derdenrekening.

U gaat ermee akkoord dat wij op de bedragen die wij aldus voor uw rekening ontvangen, de sommen inhouden die u ons eventueel nog verschuldigd bent op basis van facturen. Wij brengen u daarvan schriftelijk op de hoogte.

Wij storten het bedrag dat u na de eventuele inhouding nog toekomt, zo snel als mogelijk door op de door u aangewezen rekening.

6. Beëindiging van de opdracht

6.1. U kan op elk ogenblik een einde maken aan onze opdracht door ons daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

In dat geval maken wij de stukken die u ons toevertrouwde met het oog op de behandeling van de zaak op uw verzoek over aan de door u aangewezen advocaat of aan uzelf.

6.2. Ook wij kunnen te allen tijde een einde maken aan onze opdracht door u daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Wij nemen dan enkel nog de dringende maatregelen die op korte termijn noodzakelijk zijn voor de behartiging van uw belangen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die uit de beëindiging van onze opdracht zou voortvloeien.

7. Verzekering

De beroepsaansprakelijkheid van al onze advocaten is verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de Gentse balie bij de nv AMLIN CORPORATE INSURANCE (met zetel in België, Koning Albert II-Laan 9 te 1210 Brussel) voor 70% en bij de public limited company ZURICH INSURANCE (met zetel in België, Da Vincilaan 5 te 1930 Zaventem) voor 20% en bij de nv KBC VERZEKERINGEN (met zetel in België, Professor R. Van Overstraetenplein 2 te 3000 Leuven) voor 5%, in het totaal voor een bedrag tot 2.500.000 euro.

Voor advocaat-vennoten is er een aanvullende verzekering (tweede rang) tot 5.000.000 euro bij de nv AIG EUROPE (met zetel in België, Pleinlaan 11 te 1050 Elsene).

Voor de besloten vennootschap Willy Van Eeckhoutte is er een afzonderlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering via een collectieve polis afgesloten door de Orde van de advocaten bij het Hof van Cassatie bij de nv ETHIAS (met zetel in België, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik) voor een bedrag van 2.500.000 euro.

De besloten vennootschap Willy Van Eeckhoutte is aanvullend verzekerd in tweede rang tot 5.000.000 euro bij de nv ETHIAS (met zetel in België, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik) en bij de nv AIG EUROPE (met zetel in België, Pleinlaan 11 te 1050 Elsene), elk voor 50%.

In derde rang is de besloten vennootschap Willy Van Eeckhoutte aanvullend verzekerd bij de nv HDI-GERLING VERZEKERINGEN (met zetel in België, Tervurenlaan 273 bus 1 te 1150 Brussel) voor 85% en bij de nv AIG EUROPE (met zetel in België, Pleinlaan 11 te 1050 Elsene) voor 15%, in het totaal voor een bedrag tot 12.000.000 euro.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Het is u niet toegestaan de door ons gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten of enige andere vorm die het resultaat van onze intellectuele werkzaamheden aanneemt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, te publiceren, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de ons toevertrouwde opdracht.

9. Antiwitwaswetgeving

De advocatuur valt onder het toepassingsgebied van de witwaswetgeving. Deze wetgeving is erop gericht het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en verplicht advocaten om een acceptatieprocedure te volgen, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes.

Wij moeten dan ook polsen naar de aard van de opdracht die wordt toevertrouwd, zodat kan worden vastgesteld of de witwaswetgeving van toepassing is.

Indien onze opdracht betrekking heeft op één van de activiteiten die de wetgever als ‘witwasgevoelig’ heeft aangemerkt, moeten wij een identiteitsonderzoek doen. De activiteiten van advocaten zijn ‘witwasgevoelig’:

- wanneer zij hun cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen in verband met :

  • de aan- en verkoop van onroerend goed of bedrijven,
  • het beheren van diens geld, waardepapieren of andere activa,
  • de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen,
  • het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen,
  • de oprichting, de exploitatie of het beheer van fiducieën of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren,

- of wanneer zij optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed.

Indien de opdracht die u ons wenst toe te vertrouwen onder het toepassingsgebied van de witwaswetgeving valt, zijn wij ertoe gehouden u te identificeren en een aantal stukken ter staving van uw identiteit op te vragen, te verifiëren en te bewaren. Wij zullen u eventueel ook moeten vragen naar de herkomst van gelden of vermogensbestanddelen. Verder moeten wij nagaan wie uw uiteindelijke begunstigden zijn. Wij zijn verplicht onze tussenkomst te beëindigen wanneer de gevraagde informatie niet binnen twee weken na de eerste vraag daartoe werd ontvangen.

Ook tijdens de duur van de cliëntenrelatie moeten wij een waakzaamheidsplicht in acht nemen en eventueel bijkomende informatie inwinnen. Als de gegevens moeten worden aangepast in de loop van onze zakelijke relatie, vragen wij u ons deze informatie spontaan te bezorgen.

Indien wij tijdens de uitoefening van onze werkzaamheden feiten zouden vaststellen waarvan geweten is of vermoed wordt dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, zijn wij ertoe gehouden de stafhouder van de Orde van advocaten bij de balie te Gent of van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie daarvan op de hoogte te brengen, behalve wanneer die werkzaamheden kaderen in het bepalen van uw rechtspositie of in uw verdediging of vertegenwoordiging in het kader van een rechtsgeding. De stafhouder beslist vervolgens of hij de ontvangen informatie al dan niet meldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Deze informatieplicht ontslaat ons niet van de naleving van het beroepsgeheim, dat een basiskenmerk vormt van de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat.

10. Archivering

Wij archiveren na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaren dit voor een periode van tien jaar. Daarna wordt het dossier definitief vernietigd.